Ukuhlukaniswa kwezinketho zamasheya ehlukanisweni - Ukuhlukaniswa kwezinketho

Today I would like to talk about one of the most touching and sensetive problems. Ukuzalwa umbhethe Thokozani makhehla. ISIZULU ULIMI LWASEKHAYA. This is regarding ukuzalwa umbethe ( a baby born inside the amniotic sac) This happens when a baby is born and thos baby is born as a gift from abaphansi. IsiTatimende soHlelo lweziFundo. IsiGaba esiPhakathi neNdawo AmaBanga 4- 6.

KWAKUDE kudala embalini, bekusoloko kukho abantu ababekade bedume ngokuthanda okusesikweni. 7 UkwesekaUmnyango unikeza usizo kumanyuvesi, emakolishi emfundo nokuqeqesha okuqhubekayo, izikhungo zemfundo yabantu abadala kanye nemigwamanda esemthethweni ngaphansi kwamandla omthetho kaNgqongqoshe ekuqaliseni ukusebenza kwenqubomgomo kazwelonke, izinkambiso.
IsiTatimende seNqubomgomo. ULIMI LWASEKHAYA yoHlelo lweziFundo nokuHlola.

Abantu bandise ukuthi, ‘ Kubi ngani ukungathembeki nxa kuyikuthi kuzakwenza ube yisipatsha futhi kuthuthukise lomkhonomi welizwe? UNksz Zandile Phungula ( 27) waseGreytown ushaqe abaningi ezifikela emini.

LukaZwelonke ( uTAHFUZWE) ISITATIMENDE SENQUBOMGOMO YOHLELO. ’ Kodwa mina ukuthembeka kuyanginceda ukuthi ngihlaliseke engqondweni.
Ukubaluleka kwenhlanzeko ekuphathweni komsebenzi wabadala Read more about ukuthi, ngoba, lapho, khona, umuntu and futhi. This baby is considered a special child that is guarded by amadloti.
Isahluko Sesithandathu ‘ Ukwenza Okusesikweni’ — Kuthetha Ukumazi UThixo. Ebhizimusini le, ukunotha kuqakathekiswa ukwedlula ukuthembeka.

Yintoni ekwenza ukuthande okusesikweni? Ukuhlukaniswa kwezinketho zamasheya ehlukanisweni.

Ngingumsizi kamaneja kwelinye ibhanga elikhulu. KUQALE phansi isililo emndenini kufika abebezitshela ukuthi ushonile “ ongcwatshwe” ngempelasonto.

LOKUFUNDA NOKUHLOLA AMABANGA 4- 6. Ubukhosi News is a quality, freely distributed newspaper reporting on and for South African communities.

UKUHLUKANISWA-KWEZINKETHO-ZAMASHEYA-EHLUKANISWENI