Yenza umkhawulo wokuhlela ibhuku lokuhweba ibhuku - Ibhuku umkhawulo

Ukuhlolwa kwezintombi ezinye zezinto thina sizwe samaZulu esiziqhenya ngakho futhi esikubungazayo. IKHO INDODA APHA ENOKUKHANYISA ISIBANE 1 IKHO INDODA APHA ENOKUKHANYISA ISIBANE ` Masithobe iintloko zethu ngoku.
Ukukhumbula Umhlangano “ Wakuwo Wonke Umhlaba” Eminyakeni engu- 50 edlule, oFakazi BakaJehova abangu- 583 bathatha uhambo lwamasonto ayishumi olwaluya kuwo wonke umhlaba. 7 UkwesekaUmnyango unikeza usizo kumanyuvesi, emakolishi emfundo nokuqeqesha okuqhubekayo, izikhungo zemfundo yabantu abadala kanye nemigwamanda esemthethweni ngaphansi kwamandla omthetho kaNgqongqoshe ekuqaliseni ukusebenza kwenqubomgomo kazwelonke, izinkambiso.
Osaziwayo kungaba abantu abancane ngeminyaka kuye kwabadala. Banabalandeli abayinqwaba ezinkundleni zokuxhumana.

Umkhosi womhlanga ugujwa njalo ngonyaka esigodlweni seSilo samaBandla iNkosi uGoodwill Zwelithini Zulu. Kodwa kwakungelona uhambo lokubona amazwe.
Ukufundisa Okuvela kuloMlayezo. We would like to show you a description here but the site won’ t allow us.


Yenza umkhawulo wokuhlela ibhuku lokuhweba ibhuku. Le misebenzi yenza bavele komabonwakude futhi kubuye kubhalwe ngabo emabhukwini, ezincwadini nasemaphephandabeni.
Ukubuyekezwa Kwebhukwana Lokukhuthaza Ukufinyelela Olwazini Lomnyango Wezokuphepha Komphakathi Konyaka wezi- /. Ungaphinde ubabuze ukuba bacabange ukuthi yikuphi okufanayo phakathi kwalesosikhathi kanye nesikhathi lapho bezwa ukululekwa ngubaba wabo wasemhlabeni.


Ungaqala ngokubuza labo obafundisayo ukuba bacabange ngesikhathi lapho uBaba waseZulwini aye wabaluleka khona. Intsha iyayithanda impilo yokuba ngosaziwayo ihlushwa yikho ukuthi akuyena.

Kuneyabanye abantu. Bawo wethu waseZulwini, siyaKubulela ngale ntsasa ngenxa yokulunga nenceba yaKho, ngokusinika ilungelo lokuhlanganisana apha kwakhona, iseyimini enye kweli cala lenguNaphakade elikhulu.

YENZA-UMKHAWULO-WOKUHLELA-IBHUKU-LOKUHWEBA-IBHUKU