Kusho ukuthini okungu 20 kusuka kusengaphambili - Kusuka kusho

Kuhlale kuyishwa ukuphupha inkomo emnyama nokho futhi kusho ukuthi kuzoba nezinkinga emsebenzini wakho noma ebudlelwaneni bakho. Kungani kufanele sizindle ngaphambi kokuba sithandaze, futhi iziphi izinto okufanelekayo ukuba sizindle ngazo?

Uma uzibona zisemadlelweni noma uzelusa kusho impumelelo nenhlanhla ekusaseni lakho. Kusho ukuthini okungu 20 kusuka kusengaphambili.

INkosi uJesu Kristu ukhuluma noNikodemu umlisa owaziwayo wakubaFarisi owayeyisikhulu sabaJuda. QINISEKA ukuthi imizwa enamandla onayo inengqondo.

Ukubhekana Ngokuphumelelayo Nokugula Kwakho— Kanjani? Sizani bo please.

Uma sizindla kusengaphambili singenza imithandazo yethu icace futhi ibe nengqondo, kanjalo sigweme umkhuba wokuphindaphinda inkulumo esiyijwayele nesheshe ifike engqondweni. Kungatsho ukuthi kumele ubisele lokho olakho kodwa okungayisikho kwakho kumnikazi, kungatsho lokuthi ulemfihlo ofuna ukuyikhipha kumbe njalo.

Ukuphupha ulunywa inja kusho ukuthini? See more of Amaphupho Lengcazelo zawo on Facebook.

UMbhishobhi Makhanya ubekwe esikhundleni sakhe esisha ngu- Archbishop Thabo Makgoba ophethe amaSheshi eNingizimu Afrika, enkonzweni ebiseNyuvesi yaseZululand, eMpangeni. Nakuba kuyiqiniso ukuthi uyagula noma ukhubazekile ngokomzimba, ingqondo yakho ayilwamukeli ushintsho olulethwe ukugula ekuphileni kwakho.

By info on February 15, in amaphupho nezincazelo Umbala wesiliva emaphusheni umele ukuzizwela ngenhliziyo, inhlanhla noma izenzakalo eziqondanayo. Que - Please hide my ID - Kusho ukuthini ukuphupha ukhulelwe/ giving birth to twins or someone you dont know giving you amawele aningi?

Ukuphupha uhlanza kungatsho izinto ezinengi. Ombhalo othathelwe eBhayibhelini oyiwona uphendula lombuzo utholakala ku NgokukaJohane 3: 1- 21.
Uma zikuhubha kusho ukuthi izitha zakho zikukhunkule ngomoya omubi futhi zizokunqoba. 19 Singase sizame ukuzindla ngaphambi kokuba sithandaze.


But sadly I cannot fall pregnant? Impendulo: Kusho ukuthini ukuba uMkristu ozelwe ngokusha?

Yize sengisho kanjena kubalulekile ukuthi umam’ fundisi abe noNkulunkulu, aziphathe kahle aseke abantu ebandleni, ” kusho uNkk Makhanya. Kusho ukuthini ukuphupha ngeSiliva?

I have been having these dreams for the past 12 months and usually everything I am shown emaphuphweni happens.

KUSHO-UKUTHINI-OKUNGU-20-KUSUKA-KUSENGAPHAMBILI