Okusho okusetshenziselwa ukuthenga izinto ezikhethiwe - Okusetshenziselwa okusho

Okusho ukuthi isikhathi enisichitha ndawonye manje njengonkosikazi nendoda sibalulele kakhulu. Wayedla amandla kaBhekani.
Zinikezeni isikhathi senu nje nobabili lapho ningeke niphazamiswe muntu ngisho nabantwana. Kwakutheni ukuze kufuneke isibindi ukuthetha ngeZibetho eziyi- 10?

Arajya kwivuliza kuri ‘ Urgent Care’. Kungaba futhi ukuthi umuntu ongawagcini amasiko izinto azimhambeli kahle.

Kwathi lapho nje sengiyitholile indlela ingqondo yakhe esebenza ngayo, ngathola ukuthi wayekhaliphe kakhulu kunalokho engangikucabanga. Isizwe sihloba ngezintombi nezinsizwa.

Iminyaka engama- 33 yokuzigqaja. INkosazane ehola izintombi eMhlangeni.

Iminyaka engamashumi amathathu nantathu yokuzigqaja. Ngamanye amazwi wayephila ngegazi labanye abantu.

Izingoje Zokuthenga Izinto Zokudayisa e- JHB has 121, 574 members. Zikhuphelele eli phepha nize nifunde okungakumbi njengentsapho.

UHulumeni we- ANC ulondoloza ifagugu elinguShenge. Abanye babezisebenzela— babelima, abanye besenza eminye imisebenzi, njengokwenza impahla, ifanitshala, okanye izinto zokupheka.


KUQOPHEKE umlando ngesenzo sikaHulumeni oholwa uKhongolose KwaZulu- Natal othathe isinqumo sokuhlonipha umholi we- Inkatha Freedom Party nonguNdunankulu kaZulu, iNkosi uMangosuthu Buthelezi ngokuthi uzinikele ekutheni ufake isandla ekuthuthukisweni kwesikhungo. UMoses noAron bathetha noFaro izihlandlo ezininzi.

“ Kuyenzeka kwesinye isikhathi uNyazilwezulu lungathumeli, kodwa luzikhulumele kwezinye izinto. Eqinisweni, waqala ukubamba izinto nokuzikhumbula kakhulu kangangokuba kwayena wasala emangele!


Izingoje Zokuthenga Izinto Zokudayisa e- JHB has 122, 048 members. Izinto ezingenziwa umuntu okhulelwe Uma kungumuntu oseganile wayecatshangelwa nasemzini kuthiwe kunemisebenzi angayenzi njengokuvuka ekuseni kakhulu ayokha amanzi ngoba kuthiwa angase athole umeqo.

Ngaleso sikhathi kufanele niqiniseke ukuthi anikhulumi nhlobo ngezinkinga nabantwana. Okusho okusetshenziselwa ukuthenga izinto ezikhethiwe.

EC/ SEPTEMBA ) ISIXHOSA ULWIMI LWASEKHAYA P1 3 Akuvumelekanga ukufotokopa eli phepha Tyhila iphepha ICANDELO A: UVAVANYO LOKUQONDA UMBUZO 1 ISICATSHULWA A Funda esi sicatshulwa singezantsi wandule ukuphendula imibuzo esekwe kuso. Okhulumela uhlangothi lwaseBuhleni, uMnuz Thokozani Mncwabe uthe akanalwazi lokuthi uNyazilwezulu lufuna ukuthenga umsakazo.

11 Impilo kaZenze yayinobuzenze. 5 Urgent Care Exterior Reception Desk Doctor/ Patien t VO: Adamu ntameze neza kandi arifuza kubona muganga byihutirwa. Abantu baKwaZulu izinto zesintu kanye namasiko ethu bawenze ngenye indlela ongaze udideke uma ungesiye owakhona. Nokunye okunembayo okungashiwo ngumfundi ( 3) 4.
Okunye ababekubalekela imikhokha emibi yezilwane zokuthakatha. Sicobelelana Ngolwazi lwezindawo ( ngoje) ezithengisa ngezimpahla nawe uma ufuna.
Abanye babeqesha— benabantu abavunayo, abenza umgubo, ioli yeminquma newayini. Waboshwa wakhokhelwa uBhekani imali yebheyili angakaze ayibuyise.


Kuri Urgent Care haba hafunguye kandi bashobora kumuvura igihe cyose yagirayo. Izithunywa zevangeli nabanye abasenkonzweni ekhethekile yesikhathi esigcwele kwelinye izwe bathola usizo oluwumusa lokuya emihlanganweni yasemakhaya nokuba nemindeni yakubo.

Omunye umuntu okhule ewazi amasiko ngendlela ayenziwa ngayo kodwa manje abantu indlela abawenza ngayo sebazishintsha izinto abantu ababenza ngayo uma benza izinto eziphathelene nokushada.

OKUSHO-OKUSETSHENZISELWA-UKUTHENGA-IZINTO-EZIKHETHIWE