Kwenzekani ekukhethweni kwamasheya ezinikeziwe lapho inkampani itholakele - Ekukhethweni ezinikeziwe


Kubuye kubhekwe ukuthi ucwaningo luzobhekiswa emibhalweni eyimidlalo lapho kubhekwa ukuthi abalingiswa bawuqhubekisa kanjani umdlalo ngendlela abasuke bethiwe ngayo. Kunekutsi asemukele ngekutitfoba lesiyalo, watitsetselela, wetama kuyendlulisa lendzaba, futsi wasola labanye bantfu ngaloko lokwentekile kunekutsi avume liphutsa lakhe. Akupheleli lapho, kuhle ukuthola ukuthi abanye ongoti noma osolwazi bathini ngokucwaningwa kokwethiwa kwamagama. ITHEMBISA ukulungisa wonke amaphutha enziwe wuBabes Wodumo inkampani esibhekelele umsebenzi wakhe i- African Star, ememezele ngoMsombuluko ukuthi useyingxenye yayo.

Nokuthi imihlangano yamaKomidi Ezigceme iyobanjwa kangaki. Izindaba zabantu abathuthela kwamanye amazwe zingase zehluke, kodwa eziningi ziphetha ngendlela ethi ayifane, njengoba sibonile endabeni kaGeorge, uRachel, noPatricia okukhulunywe ngabo ezihlokweni ezingaphambili zalolu chungechunge.

( Nokunye okunembayo okungashiwo ngumfundi) ( 2) 6. 5: Thinah Zungu & Dumi Mkokstad – Re bineng Hosana.

Local government must give priority to the basic needs of the community ( s. Bawo wethu waseZulwini, siyaKubulela ngale ntsasa ngenxa yokulunga nenceba yaKho, ngokusinika ilungelo lokuhlanganisana apha.

Sixoshwe ngoLwesithathu emaflethini kanti kusukela lapho asikaze siluthole usizo lwamanzi nendawo yokukhosela. What local government must do Remember: The Constitution is the highest law in the land.

Kwabase- efesu 6: 10- 18 Elokugcina, qinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. Kukhona amalungu e- Economic Freedom Fighters ( EFF) azobheka ukuthi kwenzekani.

UMongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga bagida emkhosini wokuphawula ugwalo lweziqondiso zalelibandla kukhetho oluzayo olwe Election Campaign Manifesto eHarare International Conference Center. USitshifu inyanga yakwaZuma.

Kwenzekani ekukhethweni kwamasheya ezinikeziwe lapho inkampani itholakele. Wanqaba nangesikhathi abazali bakhe bemphoqa ukuthi abuyele emzini.

IKHO INDODA APHA ENOKUKHANYISA ISIBANE 1 IKHO INDODA APHA ENOKUKHANYISA ISIBANE ` Masithobe iintloko zethu ngoku. Kwatsi lapho Samuweli amyala ngaloko labekwentile, Sawula wakhombisa kutsi abesashintje kangakanani.
6: Thinah Zungu & Dumi Mkokstad – Ukhethe Mina. 6 engakaze aboshwe emuva kukaNhlolanja 1997 eboshelwa icala lapho wagwetshwa khona,.
Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane; ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso, namandla, nababusi bezwe balobu bumnyama, nabawomoya bobubi emkhathini. 5 Iphuzu elilodwa kwalandelayo: • Ngokukadadewabo kaThenjiwe, uThenjiwe wayenelungelo lokuzikhethela ukuthi wayefuna ukuyiphila kanjani impilo yakhe ngemuva kokushona komyeni wakhe.

USihlalo noNobhala yibona abayoba nomsebenzi wokuba balungise uhlelo lomhlangano weKomidi Lesigceme. Lo mbiko owaziwa ngeForensic Investigation of the Jozini Youth Enterprise Development Project, olwaziwa ngeJoy ubeka obala ulwembu olwaze lwaholela ekutheni izizumbulu zemali yomphakathi ikhokhele inkampani.

Akhulumile nekhansela lawatshela ukuthi lisazama, ” kusho uNksz Dlangisa. Lalithi lingahloma, alulolonge aluthake uphondo bese ephumela emnyango, lapho seliyihlaba khona imvula, uyofike aluhlome egcekeni kanye nabafana, asuke athi ukuzungeza umuzi kancane amemeze elixosha ethi aliphindele lapho livela khona.

153( a) of the Constitution). IZITHAKAZELO kafuphi nangobude bazo ziqoqwa nguBheni kaMkhulunyelwa noMaZungu wakwaKhumalo eBaQulusini 1994 - ubanjiswano olusaqhubekayo – ( sezigamenxe zedlula emakhulwini amane [ 474] izibongo kulolu hlu) ISIBONGO. Nebala kodlula imizuzu emibalwa linqamuke bese liyaphenya. 4: Thinah Zungu & Dumi Mkokstad – Linqabile Izulu.

KWENZEKANI-EKUKHETHWENI-KWAMASHEYA-EZINIKEZIWE-LAPHO-INKAMPANI-ITHOLAKELE