Ukhetho lokulinganisela okulinganiselwe ngaphambili - Ngaphambili lokulinganisela

Leli yiZinzolwazi elisemthethweni laboFakazi bakaJehova. Sisetjenziswa sokwenza irhubhululo ngeencwadi ezihlukahlukeneko ezenziwa boFakazi bakaJehova.

Ubukhosi News is a quality, freely distributed newspaper reporting on and for South African communities. Umhlahlandlela wokufundisa nokubhala okuqanjiwe okuyizindaba neziqephu ezedlulisa imiyalezo isizulu ulimi lwasekhaya ulimi lokuqala lokwengeza ulimi lwesibili lokwengeza amabanga 10 – 12 okuqukethwe 1.

We use cookies to enhance your experience on our website. Uthe uma i- ANC izimisele ukunqoba ukhetho lwango- nokuzivuselela kabusha kufanele ikhethe abaholi abaqotho futhi ingezi nemithetho emisha.
Translation of ukhamba | Walubeka phansi ukhamba ngenkulu inhlonipho. UJehova Ungibusise Ngendlela Emangalisayo Ngangileminyaka engu- 17, ngilemicabango lezifiso ezinjengezabantwana bonke nje abasakhulayo. KUQOPHEKE umlando ngesenzo sikaHulumeni oholwa uKhongolose KwaZulu- Natal othathe isinqumo sokuhlonipha umholi we- Inkatha Freedom Party nonguNdunankulu kaZulu, iNkosi uMangosuthu Buthelezi ngokuthi uzinikele ekutheni ufake isandla ekuthuthukisweni kwesikhungo esigcine umlando wakhe esisoLundi. This website uses cookies that provide targeted advertising and which track your use of this website.
Ngangithanda ukubhukutsha, ukudlala ibhola lokutshona ngitshotsha labangane bami. Ukhetho lokulinganisela okulinganiselwe ngaphambili.
( Johane 6: 15 ) Wayazi ukuthi wayezoba iNkosi yasezulwini esikhathini esizayo. Ngokusobala, lokhu kwakungamanga ngoba esikhathini esingangonyaka ngaphambili lapho abantu befuna ukwenza uJesu inkosi, wenqaba.
“ Salimela iqiniso kuyiwa okhethweni lwasePolokwane, lelo qiniso lithi iPhini likaMengameli kufanele lingene esikhundleni sokwengamela i- ANC uma kuphuma uMengameli.

UKHETHO-LOKULINGANISELA-OKULINGANISELWE-NGAPHAMBILI