Isu lomzila wesitayela ekuhwebeni kwangaphambili - Wesitayela kwangaphambili

Ezasexhibeni Imibono Akuqhume isiswebhu kulungiswe ulimi laboHlanga nguDKT uMPUMELELO MBATHA. 1 K withutyana elingephi eligqithileyo unkosikazi wam, uHariet, kunye nam sasikwisikhululo seenqwelo- moya sibukele iinqwelo- moya zisihla.

UMNIKELO Nginikela lo msebenzi wami kumyeni wami u„ THE‟ uNgomane phela uMdletshe uMfuyiwamatshe. Ngingakhohlwa abeNguni abahle lapho ngizalwa khona. Indwangu Emhlophe Embathwa Yingane Uma Izalwa By Ulwazi Programme on in Culture Indwangu emhloshana embathwa yingane uma izalwa eyaziwa ngokuthi yiveyili ibalulekile kakhulu kubantu abazalwa beyembethe. Kwakungumhla owawuno moya, kwaye umoya ona-. Thembisile 14/ 03/ at 1: 44 pm # Kugezwa kanjani uma umfelokazi eshonelwe egane kwabangawenzi amasiko kodwa sekucaca ukuthi kudingeka lona lelisiko lokugezwa, izinto azihambi kahle izngane zivelelwa amashwa. UKhwantalala luyingozi enkulu engaholela ezifweni eziningi Share this article with a friend.

One Response to Ukwenziwa Kweminye Imisebenzi Yabangasekho Ekhaya. Isu lomzila wesitayela ekuhwebeni kwangaphambili.


Izinto zonke zabakho ngaye; engekho yena, akubangakho nanye into ethe yabakho. Akukhuthalelwe ukufundiswa kolimi lwesiZulu ezikoleni.

Home/ Imibono/ Ezasexhibeni/ Akuqhume isiswebhu kulungiswe ulimi laboHlanga. MSIMANG: A DECONSTRUCTIVE CRITIQUE by NINA MOLLEMA submitted in accordance with the requirements for the degree of DOCTOR OF LITERATURE AND PHILOSOPHY.

Umama, ubaba nabafowethu bahlale njalo bewusizo kimi. Ngiwunikela nasezinganeni zami oThubalethu „ Thubza‟, uZethembiso „ MaZeth‟ noZanethemba „ Zazaza‟.

ISU-LOMZILA-WESITAYELA-EKUHWEBENI-KWANGAPHAMBILI