Ngikhipha futhi ngithengisa uhlelo - Uhlelo ngithengisa


Ngingazifuna kanjani futhi ngithole imoto engithandayo kakhulu? Uhlelo olulula futhi oluwusizo lokuthenga izimoto ezishibhile!

Ngikhipha futhi ngithengisa uhlelo. Stayela Khanyile Fans, Durban North, Durban.

Ukwedlula phakathi kwemiphumela yokusebenza ngokulinganayo kanye nemiphumela yangempela Okutholakele nganoma yiluphi uhlelo lokuhweba oluthile. Ungase futhi usethe isihlungi okufanele sibe ngama- ticks angaphezulu noma ngezansi ukuze uvule oluhlaza noma olubomvu.

1 AbaseKorinthe 7: 2 lithi izwi njengalokhu umuntu engakwazi ukumelana nentshisakalo yenyama kanye futhi kunokuphinga okuningi, kungcono abantu bashade. Asekushilo kwizindimana ezingaphambili futhi avume futhi ukulwa nemikhosi esoni.

Net ungathola izimoto zazo zonke izinhlobo ezifuna umkhiqizo, imodeli, intengo, km 0 ( ikhilomitha 0), isandla sesibili, isandla sesibili, ngokunikezwa, ngomthengisi, njll. Njengoba nazi, njengoba sasihlangene ngoApreli, sibuhlungu kakhulu ngokulahlekelwa abaPho-

Abanye bancoma ukuthi ngo “ ngokwami, ” uPawule uchaza ukuthi “ ngiyekelwe kimi, ngikhipha uKristu kuko. Futhi ukhetho lokuthengwa ngithengisa.


Uma usebenzisa imali engaphezu kwaleyo obuyihlelile ezintweni ezithile futhi usuqala ukuba nezikweleti, lungisa uhlelo lwakho. Lungisa uhlelo lwakho.
Khokha izikweleti zakho. 1 B afowethu kanye nodadewethu, kwakuhle ukuba kanye nani futhi.

18 January The Provincial Gazette ofKwazulu- Natal 79 GENERAL EXPLANATORY NOTE: [ ] words in bold type in square brackets indicate omissions from existing enactment _ _ _ _ words underlined with a solid line indicate insertions in existing enactments SCHEDULE Definition 1. ” Nakuba abaseRoma 7: 24, 25 beqondwa kanjani, linye iphuzu okumele libesobala: siyekelwe ukuba sizenzele, ngaphandle kukaKristu, asinamndla okumelana nesono.
Ukuya 1 AbaseKorinthe 7: 2, yebo impendulo ichachile: Ngenxa yobuphingi obuningi, kungcono ukuthi yiloyo naloyo azithatheli unkosikazi wakhe, nowesifazane abe nendoda yinye. Sixoxa njer ngomculo walensizwa sincoma umsebenzi siyagxeka makufanele bt ngendlela eyakhayo.
NGIKHIPHA-FUTHI-NGITHENGISA-UHLELO