Imalaysia isikhathi esivulekile - Isikhathi imalaysia

Khumbula, uJesu wathi: “ Lokho uNkulunkulu akubophele ndawonye makungahlukaniswa muntu. ” ( Mathewu 19: 6 ) Uma ushada, kudingeka ube nombono ofanayo ngomshado. Richards Bay and Empangeni are closest towns, being both located 15- 20 km away. ESikhawini is a town in King Cetshwayo District Municipality in the KwaZulu- Natal province of South Africa.

8, 413 likes · 829 talking about this. ESikhawini is located 2km off the N2 route.

Ngokufanayo, umshado wenzelwe ukuba uhlale isikhathi eside. UJehova Ungumalusi Wami”.

Kodwa esigxile kakhulu kukona ukuthi isangoma uma silapha umantu siyacela emadlozini ukuthi amkhanyisele ukusiza lowomuntu ukuze sikwazi ukumnika ikhambi lokumelapha. Kwesinye isikhathi bathatha izimpande zawo zishiswe ukuze zibe insizi. Ukugcinwa Kwezimbuzi Emakhaya. Amasonto amathathu ngaphambi kokuba kugcwaliswe leso sikhala esivulekile kusetshenziswa uhlelo lokhetho lokuchibiyela.

UJehova utshela abantu bakhe ukuthi akudingeki besabe, ngisho noma ‘ behamba esigodini sethunzi elimnyama’ — isikhathi esingase sibonakale sinzima kakhulu ekuphileni. Achaze izindaba okumele ukuba ikomidi lizidingide, kuhlanganisa nakho.

Izimbuzi azihlali esibayeni esifana nesezinkomo esivulekile zona zakhelwa okusandlu lapho zigcinwa. Sihlaziya nemiphumela yemithi.

Imalaysia isikhathi esivulekile. Linganisa nokuhlela isikhathi sakho ngokulandela u= 15.

Sichaza imithi yesintu. Wamahora kuye ngesisindo segalikuni.
Indlela yokupheka igalikuni eliyisimanga. Lomhlangano, isikhathi esivunyelwe ukuba kubuzwe imibuzo, nokunye nokunye.

Nokuthi imihlangano yamaKomidi Ezigceme iyobanjwa kangaki. Siyajabula ngokuthi uJehova unguMondli onesandla esivulekile ohlelela izikhonzi zakhe itafula elichichimayo.

Our purpose is to help one another and also provide our. Uma umuntu esisela omunye imfuyo usuke emboleka isikhathi esithize ngenhloso yokuthi bafuna lowo obolekwayo akwazi ukwandisa imfuyo yakhe bese esibuyisela kumnikaziso isilwane uma sesiyifezile leyonhloso.
IMALAYSIA-ISIKHATHI-ESIVULEKILE