Imali engenayo yokubambisana - Imali yokubambisana

Omasipala abakade benganqumi ngentengo yasemakethe yomhlaba kanye nezakhiwo kuhlanganisiwe kumele bacabange ngokunciphisa kakhulu isamba sesenti erandini ukuthi awukho umthelela omubi kakhulu kubakhokhintela kanye nemikhakha yezomnotho, kwazise ngokuya koMthetho, bayobe bekhuphula imali engenayo ngokusebenzisa intela ekhushuliwe. Uma irekhodi lelo lingelibhalwe phansi noma eliphrintiwe: ikhophi yerekhodi * ukuhlolwa kwerekhodi 2. Ukusebenza kohlelo lokusingatha imali engenayo ( 2/ 1/ 2/ 2) ( Ikhasi 357) Ngesikhathi kubhekwa lo mbiko obalulwe ngenhla wemenenja yedolobha womhla ka, amanye mamalungu aveza ukukhathazeka kwawo ukuthi kusakhona okungahambi kahle kuma akhawunti abe esecela ukuba kumiswe ukuvalwa kukagesi namanzi. Ukuqaliswa kokusebenza Kwezinhlelo Zikahulumeni Ezisemqoka.


Ukumaketha kokubambisana kungenye yezindlela ezilula zokwenza imali ku- intanethi. 8 ezuzwe yiMintek kulo nyaka ithe ukuba ngaphansana kunemali eyeqile esele eyizigidi ezingu- R17.

Isimo seKhabhinethi ezindabeni ezisemqoka esimweni samanje. 6 eyazuzwa phakathi nenkathi yezimali eyedlule.

I- Chile izofuna emhlanganweni wabaholi be- Asia Pacific Economic Cooperation Forum ( APEC) ukukhuthaza isivumelwano seTranspacific Economic Cooperation Agreement ( TPP), manje ngaphandle kwe- United States njengoba uMengameli uDonald Trump eyeka ukuqinisekiswa kwesivumelwano esayinwe ngo- ngamazwe ayishumi nambili. UMongameli Jacob Zuma uzobiza iNgqungquthela yesithathu kaMongameli Yohulumeni Bezindawo kusukela mhla ziyisi- 6 kuya mhla ziyisi- 7 kuMbasa ngaphansi kwendikimba ethi “ Ukuguqula Izindawo ZikaMasipala ukuze Kuqinisekiswe Ukuthuthukiswa Komphakathi Nomnotho Okunohlonze”.

Search the history of over 338 billion web pages on the Internet. UNobhala wezeMali waseMexico noMnyango wezeMali uJose Antonio Meade noNgqongqoshe wezeziMali waseCanada uBill Morneau bamemezele ukuthi amazwe womabili azothuthukisa ulwazi amasiko ukwenza lula ukuhweba.

Uke wafuna ukuqala ukuthengisa imikhiqizo kwi- intanethi kepha ayikho. IKhabhinethi isishayela ihlombe isibalo esiphezulu sabavoti abafanelekile abenza njengoba beceliwe baphuma ngobuningi babo bayobhalisela ukuvota ngehlandla lokuqala lokubhalisela ukuvota mhla ziyisi- 9 kanye namhla ziyi- 10 Lwezi.

Imali engenayo yokubambisana. Imali eyeqile esele eyizigidi ezingu- R13.

C) Imali ekhokhwayo ngokufinyelela kwirekhodi, uma ikhona eyokhokhwa, kuyoba yimali ngakolunye uhlangothi eyonqumeka ngenxa yohlobo lokufinyelela olwazini oluyobe luceliwe.
IMALI-ENGENAYO-YOKUBAMBISANA