Ukubikezelwa kwegolide ngaphambili kwelanga namuhla - Ngaphambili kwegolide

Ukusebenzisa amakhono ahlukahlukene akhethekile ukubona, ukuhlaziya nokubhekana. IBhayibheli lifundisa ukuthi uJesu " owamiswa ngaphambili phambi kwesisekelo somhlaba" ( 1 Petru 1: 20) ukuba " yeWundlu elihlatshiweyo, selokhu kwasekelwa umhlaba" ( IsAmbulo 13: 8).

Kungani Kumelwe Uhlole IBhayibheli? Kufanele Uyalugubha KaNkulunkulu Kwezinsuku Ezingcwele.

KUYINTOKOZO kimi ukuphawula ngaleli bhuku elibhalwe nguSolwazi uJabulani Maphalala, futhi alethula emphakathini ukuba uzifundele wona. Ingabe ujwayelene neBhayibheli?

Ukwamukelwa kwabafundi abafundela iziqu eziphezulu Izidingo zokwamukelwa kuMastasi yoBuciko ( MA) Njengoba kubekiwe yiFakhalithi Yezifundo Zobuntu abafundi bazodinga- 1. ” Umfaniswano omhlophe usikhumbuza lezo zikhathi lapho umsebenzi

Ukulwa Nezifo, Ukulwa Nendlala, Ukunika Ithemba Isabelomal I. Kulindelwe ngabomvu ukushintshwa kwekhabhinethi namuhla Izindaba / 27 March, 1: 08pm / INTATHELI YESOLEZWE UNGQONGQOSHE wezeziMali uMnuz.

Wami, Yiqholo Lami. Noma kunjalo, abaningi bazi okuncane ngeBhayibheli. Abantu bazo zonke izinhlobo baye bathola ukuthi isigijimi salo siyaduduza, sinethemba futhi iseluleko saso siwusizo ekuphileni kwansuku zonke. Leli bhuku liyinqolobane yomqondo ohlelwe ngokucophelela.

Ukulwa Nezifo, Ukulwa Nendlala, Ukunika Ithemba ISaBElOMalI Senze ushintsho – Imisebenzi kahulumeni iyabonakala! Kodwa abukho ubufakazi isayensi enabo bokuthi lezi zinhlayiyana zake zaba khona, futhi ososayensi abakaze bakwazi ngisho nokwenza izinhlayi- yana ezinjalo endaweni abenza kuyo ucwaningo lwesayensi.

ABOMNDENI wommeli obulewe emzini wakhe eLa Lucia, eThekwini, bathi abafuni ukuqagela ngokuthi kungani ebulewe, bazolinda uphenyo lwamaphoyisa. Phawula futhi ukuthi kanti.

Kwamabili kuya phakathi kwamabili njengoba izinsuku zibalwa namuhla. Ukubikezelwa kwegolide ngaphambili kwelanga namuhla.

Lokhu kunomthelela wokuba umuntu olifundayo avuleke umqondo,. Le ncwadi eyingqayizivele iye yasakazwa kabanzi ngaphezu kwezinye emlandweni.

Izakhi zofuzo esizaziyo namuhla. Lezi zinhlayiyana kuthiwa cishe zizi- velela ngokwazo entweni engaphili bese ziyaziphindaphinda.

UKUBIKEZELWA-KWEGOLIDE-NGAPHAMBILI-KWELANGA-NAMUHLA