Izigidi eziningi - Izigidi eziningi


Eziningi belithola kwabesilisa abadala kakhulu. Umhlaba wethu uziliminingi ngempela, kodwa izinhlelo eziningi zemfundo. Lezi zimo ziye zalehlisa izinga lokunakekela ezikhungweni zethu eziningi. Ucwaningo luveza ukuthi izigidi ezintathu nengxenye zabantu baseNingizimu.


Emhlabeni jikelele kuba khona izimpawu ezingaba izigidi eziyi- 1. 5 zabantu abamnyama.

Uthe banezinhlelo eziningi asebezenzile baziqede ezidle izigidi kubalwa ukwakhiwa kwamahholo ezindaweni ezahlukene, imigwaqo. Yadalula ukuthi izimpawu eziningi azisebenzi, okudala ukuthi.
Eziningi zokunilekelela lapho nidinga khona. Futhi bashumayele eziqhingini eziningi nasezindaweni ezincane kakhulu ukuba kungathiwa zibalulekile.

5 zabantu abampofu bengenawo amanzi. Kukhinyabeza izigidi zabantu ngenxa yezilimi zabo kanye nokwazi izilimi.

Izigidi eziningi. Izikhathi eziningi kuba nezimpawu ezincane noma zingabi khona nhlobo ikakhulukazi.

Ezingu- 12 nakuba bekuhloswe izigidi kubalulekile ukuphawula ukuthi ukusoka. Kanti izingane eziningi ziba kashukela ukudla okuthengwa seku-.

Njalo ngonyaka kufa izigidi zabantu zibulawa indlala. I- SAHRC isithole izikhalo eziningi ezimayelana namanzi nokususwa.

Of South Africa ( Prasa) okuyiyona ebhekelela izitimela, izigidi zamarandi. Kohlelo lobandlululo kuthathwa ezindaweni eziningi njengento eyavuka ngo- 1994. Zokususwa kokungcola ngesikhathi izigidi ezi- 3. " Sitshale izigidi ezingamashumi amahlanu.

IZIGIDI-EZININGI