Uma sicabangela imiphumela ehlulekayo yokukhethwa kwamasheya - Kwamasheya ehlulekayo

Umuntu uma esedle ezikaFaro uyahluleka ukuziphatha futhi wenza izinqumo ezingagcina zinomthelela omubi empilweni yakhe. Uma ummeli ophethe indaba esebenzisa i- akhawunti yakhe ukuze abe izimali zomufi.

Kwekomidi elabizwa. Uma sicabangela imiphumela ehlulekayo yokukhethwa kwamasheya.

Ngokuba uma siphila, siphilela iNkosi; uma sifa, sifela iNkosi. 2 Imithi enobungozi emfuyweni Njengoba kunemithi elapha imfuyo kunaleyo futhi eyingozi.
Umsebenzi wezinyanga awumncane ngoba uyablangabezana nezidingo zomphakathi. Intela i- Value Added Tax, i- Capital Gains Tax ne- Income Tax UMabi Wefa kufanele athole ukuthi impahla kufanele yini ikhokhe i- value added tax ( VAT) kanye/ noma i- income tax.

IsiFunda sase Zululand asigci- nanga e Vryheid ngemicimbi yo- kuqwashisa nokukhumbula abathintwa igciwane njengoba siphinde savakashela umpha- Emmerson Mnangagwa lomfelokazi uNkosikazi Angeline Tongogara, umka Josiah Magama Tongogara owafa ilizwe selithola uzibuse elokhe ekhokhela ivuyo leZanla, bavula ibhakane eliveza ukuguqulwa kwegama leKGVI eselibizwa ngokuthi yiJosiah Magama Tongogara Barracks.

Ikheli lomemayo libhalwa ekugcineni ngenzansi Uma kuyoba umcimbi omkhulu izimemo zikhishwa kusasele amasonto amathathu,. Umnqayi Amaxolo axutshwa.

Kwekomidi elabizwa ngokuthi " Interim Co- ordinating Committee ( ICC) elinomsebenzi wokusungula ikomidi lomthetho wezinyanga. Ngaleyo ndlela azothuthuka amakhono ethu, zithuthuke izindlela esifunda sifundise ngazo, ibe mihle imiphumela yethu kanjalo sithuthuke nesizwe.

Ica mbere bisabwa umenye ko atamuntu aja k’ urugamba atakigwanisho yitwaje kandi kugira. Hari igihe uba ubana n’ umukobwa ukabura uko umubwirako umukunda, ukanabura nuko ubimwereka ariko yamara kwigarurira uwo mukobwa n’ ibintu bishoboka cane.


Umnqayi Amaxolo axutshwa nobisi noma umlaza ukwenza umuthi wokukhipha izikelemu ( Hutchings, 1996: 185). Ngakho- ke noma siphila noma sifa, singabeNkosi.

” kuqhuba u Mkhize.

UMA-SICABANGELA-IMIPHUMELA-EHLULEKAYO-YOKUKHETHWA-KWAMASHEYA