Izinketho ezingekho ngaphansi kwekhwalithi engafanelekayo isikhathi sokuphela kwesikhathi - Isikhathi ezingekho

Isikhathi esabiweko ngeveke singasetjenziselwa kwaphela iimfundo ze- NCS njengombana zikhethelwe ukufundwa ngaphezulu, begodu angeze zasetjenziselwa nanyana ngiziphi iimfundo zokungezelela ezingezelelwe erhelweni leemfundo. Kulapha inkinga enkulu ivela khona.


Abalimi bafanele babheke izim- pahla njalo ukuze babone ukugula masinya futhi ukuthi bangenzani ukuzisiza. 2 kaYakhiwe : Yiphini Le - Ofisa Yolwazi Ehhovisi Lolwazi Eliphezulu.
Izinketho ezingekho ngaphansi kwekhwalithi engafanelekayo isikhathi sokuphela kwesikhathi. Uma isikhathi sokuhlola sesidlulile, iNkosi YeNkantolo izok- wazisa uMabi Wefa ukuthi imidanti ebigcinelwe ukuhlolwa ayiphikiswanga muntu.

Wenzani uMahluleli. IZITHAKAZELO kafuphi nangobude bazo ziqoqwa nguBheni kaMkhulunyelwa noMaZungu wakwaKhumalo eBaQulusini 1994 - ubanjiswano olusaqhubekayo – ( sezigamenxe zedlula emakhulwini amane [ 474] izibongo kulolu hlu) ISIBONGO.

Kodwa, uma ungumlimi, ngesinye isikhathi kufanele zokuthola ogandaganda, imishini nemali yokuqala uku- lima. Isikhathi ukuzama ukwenza impilo yabalimi bethu ibe- lula, bafaka onke amandla abo kulowo msebenzi.

Izidingo zokwamukelwa: Uhlelo luka- BA noma iziqu ezilingana nokucwaninga Ngezilimi na/ noma iThiyori yeMibhalo, nolimi olulodwa okungenani noma ubuchwepheshe obufanele kweZokuxhumana ezingeni lonyaka wesithathu. • Umusho wamahora angama- 72 ujwayele ukufakwa ‘ Esiphakamisweni Sokuthenga’.
UKWABIWA KWESIKHATHI Lokhu kwabiwa kwesikhathi okulandelayo kwezifundo zezilimi kuzoqala ukusebenza ngonyaka wezi-. Ekuqaleni, imfuyo ephilile ayingeke igule masinya futhi izosheshe isinde lapho igula.

Kungadingekile ukuthi zize zibhalise ngaphansi koMthetho weziKhwama zeMpesheni. Emazweni asethuthukile kwezezimboni, njengase- United States, eNingizimu Korea nakwezinye izingxenye zeNtshonalanga Yurophu, isikhathi esivamile amantombazane aqala ngaso ukuya esikhathini siphakathi kweminyaka engu- 12 nengu- 13 ubudala, nakuba amanye engase aqale esemancane kakhulu eneminyaka engu- 8, noma aqale.

Nabasebenzi abaqashelwe isikhathi esinqunyiwe; “ ilekhodi ” lichaza noma yiluphi ulwazi oluqoshiwe, akukhathalekile ukuthi yiluphi uhlobo, olusetshenzwa noma olusingethwe wuMnyango, akunandaba ukuthi lwaqoshwa. Uma, isibonelo, wawungazi ngokuba khona kwemihlomulo, lokhu kungaba.
Iqhaza kuwo, ukugeleza kolwazi olwakhayo ngaso sonke isikhathi, ibe futhi. Ulayo zidla isikhathi nezimali!

Izikole zingakhetha ngokwazo ukuthi isikhathi ezisabela uLimi Lwasekhaya kanye nolokuQala Lokwengeza siba sincane. UMabi Wefa angabe esekhokhela abak- weletwayo futhi abele izindlalifa ifa ngokuvumelana nemidanti.

Abalimi abaningi abanolwazi bazobona masinya lapho izimfuyo zigula. Isho isikhathi le midanti ezogcinwa ngaso nendawo ezogcinwa kuyo ukuze ihlolwe. Silungise ukwehlukana kwesikhathi esedlule futhi sakhe. Imibandela Eyeseka uMthethosisekelo WaseRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, Owenzelwe Abafundi Isendlalelo, Imibandela Eyeseka uMqulu.
UMAHLULELI WESIKHWAMA SEMPESHENI Okufanele ukwazi mayelana nokufaka isikhalazo 1. Imanuwali ilungiselelwe ngokuhambisana nesigaba se- 14 Sokuthuthukisa Umthetho Wokufinyelela Ulwazi, ka- ( Umthetho weNo.


Hlola izindlela ezine eziye zasiza abaningi ukuba basebenzise isikhathi sabo ngokuhlakanipha ezintweni ezibaluleke kakhulu ekuphileni. Inkulumo kaMongameli emhlanganweni wamashumi ayishiyagalombili nesikhombisa wabanikazi bamasheya Isingeniso Inhloso ebaluleke kakhulu yeBhange eliKhulu laseNingizimu Afrika ( iBhange) ukuba nempumelelo yokugcina amanani ahlale esimeme.

Abafundi abafundela ukuba izingcweti kwezokuguqulela nokuhlelwa kwemibhalo kufanele babe bephumelele ( a) okungenani. Kwenzeka isikhathi leso sifakwa ‘ Esiphakamisweni Sokuthenga’, umthengi angakwazi ukukhetha ukuhoxa esikhathini esiyizinsuku ezinhlanu.


ULimi emfundweni eyisisekelo lucazwa ngokwesimo solimi saleso naleso sikole. Izimfuyo eziphilile zidla kahle, zidla njalo.

February | Indlela Yokusebenzisa Isikhathi Sakho Ngokuhlakanipha Uma isikhathi sesidlulile, sidlulile. Kodwa- ke, umsebenzi weBhange awugcini nje ngokubhekisisa ukuphathwa komgomo.


Akuthusi ukubona uMthethosisekelo ngaso sonke isikhathi uqhakambisa. Ngeminyaka edlule bekunzima ekulimeni, ngoba inzuzo enhle ay- izange itholakale.
IZINKETHO-EZINGEKHO-NGAPHANSI-KWEKHWALITHI-ENGAFANELEKAYO-ISIKHATHI-SOKUPHELA-KWESIKHATHI