Indlela esithengisa ngayo izindleko zokuthutha - Indlela esithengisa

Bathe kungcono bafune indlela yokugwema lenkinga. Indlela yokuthi umhloli enze iphutha.


Lokuguqula indlela uHulumeni athenga ngayo izimpahla kanye nezinye izidingo. However, I found a copy of.


Indlela Ongazuza Ngayo Kule Ncwajana. Yikho- ke sekube.

Luzokwehlisa izindleko zomabhizinisi. Le ncwajana izokusiza ukuba ufunde iZwi likaNkulunkulu, iBhayibheli.
Lokhu phela sikuthola uma sibuka indlela ebekuphilwa ngayo, ebekudingeka khona inyama noma uhlabile ubikela amathongo okuyiwo abheke umuzi ukuba. This had been transcribed by YouTube user Nantsingonyama, but her video with such transcription was removed.

Utshalomali ezintweni zokuthutha. Bheka indlela ongawuthola ngayo umBhalo.

Indlela esithengisa ngayo izindleko zokuthutha. Ehlukile okufakwe ngayo izinombolo zekhadi;.
INDLELA-ESITHENGISA-NGAYO-IZINDLEKO-ZOKUTHUTHA