Ukhetho lokuhweba umthetho ngokusho kwe islam - Islam ngokusho

UHulumeni we- ANC ulondoloza ifagugu elinguShenge nguCELANI SIKHAKHANE. Ubukhosi News September 29,.

Ngokusho kwabantu abangithinta wayelimele kakhulu futhi equlekile. Andiyazi ukuba umthetho lo umtsha uzakundibeka ndowoni na.

Kufanele kufake ukuhlinzeka kokwedluliswa komhlaba we- Ingonyama Trust, izimpahla, izikweletu, ilungelo nomthwalo. 1 UMTHETHO WOKUGQUGQUZELA UKUTHOLAKALA KOKWAZISWA: IMANUWALI NGOKWESIGABA 14 Inamba yokubukezwa 1.

0 5, 325 2 minutes read. Ngakho- ke iphoyisa elifuna ukuthatha lolu hlobo lwesampula kowesifazane, nalo kumele libe ngelowesifazane.

Iqhinga lokuThengiswa kweXesha. Umlando Wethu UZulu udweba umugqa uthi sekwanele ukuhlaselwa kweSihlalo.
Home/ Umlando Wethu/ UZulu udweba umugqa uthi sekwanele ukuhlaselwa kweSihlalo. ” Uloyiko kukuba kungenzeka ukuba ziliqela iingxelo ezifungelweyo esele zikhutshiwe ukulungiselela.

NgokoMthetho Wokulawulwa Kukagesi, ka- ( uMthetho onguNombolo 4 ka- ), ulawule imboni yegesi ehamba ngamapayipi ngokoMthetho weGesi, ka- ( uMthetho onguNombolo 48 ka- ), uphinde ulawule imboni yamafutha ahamba ngamapayipi ngokoMthetho wamaFutha Ahamba Ngamapayipi, ka- ( uMthetho onguNombolo 60 ka- ). Ubukhosi News April 8,.


UHulumeni we- ANC ulondoloza ifagugu elinguShenge. INkosazane ehola izintombi eMhlangeni.


UMthetho Wokuchitha kufanele uhlinzeke ukuchithwa kwe- Ingonyama Trust Act we- 1994 kanye nokubhidliza nokuqeda kwe- Ingonyama Trust. Echaza ngengane yakhe eshonile, uMjikijelwa uthe wathola ucingo luvela kunina, emtshela ukuthi seyishonile kade igula.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Reddit VKontakte Odnoklassniki Pocket. Umthetho Wokukhuthaza Ukufinyelela Olwazini, ( Umthetho Nombolo 2 ka- ) uyalela ukuthi Umgwamanda Kahulumeni kufanele uhlinzeke ngemininingwane yamarekhodi aphethwe yilowo Mgwamanda ukuze kubhekelwe nanoma yisiphi isicelo solwazi.

0 Inamba yereferensi. Ukhetho lokuhweba umthetho ngokusho kwe islam.

Ngokukhawuleza ukuba uqalise uhambo lwakho lokuba ngumthengisi wangaphambili, kufuneka ufumane isicwangciso sokuthengisa esaphambili esisebenza kuwe. UmThetho wokuKhuthazwa koFikelelo kuLwazi, oyiNombolo yesi- 2 ka- ( umThetho) waqala ukusebenza ngowe - 09 Matshi, usenza kusebenze ilungelo lomgaqo- siseko kulo naluphi na ulwazi olugcinwe lilo naliphi na iqumrhu
UMthetho wolibofuzo ukuvumela nokuthatha elakho isampula lalolu hlobo uma ucela ephoyiseni ukwenzenjalo. UMthetho uqinisa nokuthi iphoyisa elithatha leli sampula kumele kube ngelobulili obufana nobomuntu okuthathwa kuye isampula.

Nami ngangizitshela ukuthi ngizofika engasekho emhlabeni ngendlela ababesho ngayo kanti uzobuye asinde, ” kusho uMjikijelwa.

UKHETHO-LOKUHWEBA-UMTHETHO-NGOKUSHO-KWE-ISLAM