Okusho futhi kanjani ukufunda umnotho wesisindo ekuhwebeni kwangaphambili - Umnotho futhi

Izibonakaliso ze- forex eziphilayo zikunikeza ithuba lokuzuza kulokho okwenzeka kumhlinzeki wesignali, ngenkathi usaqhubeka nezimo zokulawula i. Uma umuntu etheleleka ngeHIV, igciwane lingena emzimbeni womuntu bese liqala ukwenza umfanekiso walo.
Ngaphandle kokuba banesiqalo esiqinileyo kwivangeli likaJesu Krestu, ubufakazi beqiniso, futhi ukuzimisela ukuphila impilo elungile, basengozini kulezimfundiso. Kungakabiphi, ngazithola sengikujabulela ukukhonza uJehova.
Lokhu kubalulekile uma sibheka izinguquko ezenzeka ezweni laseNingizimu Afrika. Imishanguzo esetshenziselwa ukwelapha iHIV ibizwa ngama antiretrovirals

Kunezimo noma izikhathi ezahlukene esingabuka ngazo ukufunda nokufundiswa kwezilimi. Ukufunda nokufundisa okubandakanya nokushicililelwa kocwaningo ezilimini zomdabu zase- Afrika kuyadinga ukuthi kubuyekezwe ezikhungweni zemfundo ephakeme.

Njengomzali uzokwazi ukumbona uma engayilungele indodakazi yakhe ngaphandle kokumehlulela ngokwebala. Manje useyangijikela usefuna ukushiya unkosikazi wakhe ngenxa.

Ngakho yiziphi izinzuzo usebenzisa izibonakaliso ze- forex bukhoma ngokuphambene nokuqoqa amathiphu angaphambili noma ukwenza ucwaningo lwakho olucelayo? ” — IZAGA 22: 6, TODAY’ S ENGLISH VERSION.

Okubalulekile ukuthi niyathandana futhi nifuna ukuhlukaniswa ukufa. Ngenza njengokusho kwakhe.

Kuyini ukumelana nemishanguzo yeHIV? Futhi ngokungakholakali, noma- ke, emva kokwenyuka kwango ngamalitha ezigidigidi ezingu6.
Umbuzo: Bengithandana nomuntu wesilisa oshadile konke kuhamba kahle ngingenankinga. Indlela Yokukhulisa Uthando Lokufunda “ Fundisa ingane indlela okufanele iphile ngayo, iyoyikhumbula ukuphila kwayo konke.

Okusho futhi kanjani ukufunda umnotho wesisindo ekuhwebeni kwangaphambili. Eqinisweni, ngaqhubeka ngicabanga futhi ngithandaza izinsuku eziningi.
Izingane zethu namuhla ziyakhula zizungezwe ngamazwi abaluleka ukuba bayekele lokho okulungile futhi balendele, endaweni yalokho, ubumnandi bezwe. Kancane kancane isimo sami sengqondo sashintsha.
Ngakujabulela ukufunda ngezithunywa zevangeli futhi ngaqala ukucabanga ngokukhonza uNkulunkulu ngokugcwele. 023 okwakuthwelwe kwimizila yamapayipi ahlanganisiwe amadala namasha aseThekwini kanye naseGoli ( ukunyuka kwamaphesenti angu87 kusukela kumazinga angonyaka ka), isibalo esathwalwa ngonyaka odlule sasingamalitha ayizigidigidi.
OKUSHO-FUTHI-KANJANI-UKUFUNDA-UMNOTHO-WESISINDO-EKUHWEBENI-KWANGAPHAMBILI