Kufanele ngisebenzise futhi ngibambe izinketho zami zezitolo - Zami kufanele

11 Ukuba samukeleke isikhalo, kufanele sifakwe kunobhala kanye. Kuyicala ukusebenza nokuqashwa kwabo.

Kufanele ngisebenzise futhi ngibambe izinketho zami zezitolo. Cabanga indlela umuntu enziwe ngayo. 10 IBhodi LeZikhalo alinawo amandla okunizeka ushwele lapho isikhalo sifakwe emva kwesikhathi. Mhlawumpe kudalwa futhi nawubudedengu, nokuphosisa kwabaqashi. — Kodwa akekho umuntu owenza izinto ezinhle ngaso sonke isikhathi. Ludinga ukuba ingane ilwazi futhi luthuthukiswe ukuze kuqikelelwe ukuthi ulwazi lolimi lwesiNgisi njengolimi lokufunda nokufundisa luwuLimi Lokwengeza olimini lwakhe Lwebele kunokuba lulususe uLimi Lwebele.

Interpretation Act futhi HHAYI izinsuku okusetshenzwa ngazo ngokujwayelekile enkantolo. Lokhu kusho ukuthi izingane kufanele zibe nolwazi lwesiNgisi olwanele ngenkathi ziqeda ibanga 3, futhi kufanele zikwazi ukufunda nokubhala ngesiNgisi.
UMthethosisekelo ubavikela njengathi sonke eSigabeni 23 lapho uthi wonke umuntu unelungelo lokuphathwa ngobulungiswa emsebenzini. Ukuthungatha okunjena kwenziwa nguwowonke umuntu.

Omama abakhulelwe kufanele futhi baqaphele ingozi yokuhogela intuthu kagwayi. Bangashintsha Yini Abantu Abenza Izinto Ezimbi?

Zami bazakulalela umthetho lowo obekelwe lesosibusiso, kanye nezi- miso zawo, njengoba zasungulwa. Ingabe kufanele uNkulunkulu angenele avimbe abantu ukuba bangenzi izinto ezimbi? IBhayibheli lithi uNkulunkulu wenza umuntu ngomfanekiso wakhe, okungukuthi wamenza wafana naye. BEKUNGEKE yini kube mnandi ukube bonke abantu bebenza izinto ezinhle?
Akufanele uphuze imithi ngaphandle kokuba uyalezwe ngokuqondile udokotela owaziyo ukuthi ukhulelwe futhi oye wazicabangela zonke izingozi ezingaba khona. Lolulwazi kanye nokuzwisisa lukhona kuwowonke umuntu.

Nendlela enoxolo futhi enenjabulo. Ngenxa yalezi zizathu, ukuthuthuka kolwazi lokufunda nokubhala kufanele kwenziwe kakhulu ebangeni 2 no- 3. Ukulalela Kuletha Izibusiso.

KUFANELE-NGISEBENZISE-FUTHI-NGIBAMBE-IZINKETHO-ZAMI-ZEZITOLO