Ukusetshenziswa kwezinketho zesitoko ekuvuselelweni okuphezulu - Ekuvuselelweni okuphezulu


Ukusetshenziswa kolimi kanye nokusebenzisana kolimi eNingizimu Afrika : ukuhlolwa kwendlela yokusetshenziswa kolimi ngumphakathi kukazwelonke : umbiko ofingqiwe. Lwekhwalithethiwe lubandakanya ukusetshenziswa kwemininingwane eqoqiwe yekhwalithethivu, enjengenhlolomibono, imibuzo, imiqulu, imibhalo nemininingwane yokuqashelwe ngababambiqhaza ukuze kuqondwe.

UMnu Richard Mahlangu, uthi yonke nje imithi yokwelapha ivela ezihlahleni. Ukusetshenziswa kwalezo zilimi, isidingo, izindleko, izimo zezifunda, kanye nokuqhathaniswa kwezidingo nalokho okuthandwa ngumphakathi wonkana noma.
5 Ukuxhumana ngokubhala kwangaphandle 8. 7 Ukusetshenziswa kolimi olusobala ekubhalweni kwamabhukwana angaphakathi kumasipala kumele kukhuthazwe ngenhloso yokuthuthukisa ukuqonda nokwenza ngcono ukuxhumana.

Imibandela Eyeseka uMthethosisekelo WaseRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, Owenzelwe Abafundi ISENDLALELO, IMIBANDELA EYESEKA UMQULU. SEKUPHINDE kwaqubuka imibuzo ngemithetho yokusetshenziswa kwezibhamu ezweni lase- USA ngemuva kokufa kwabantu abangu- 59 abadutshulwe owesilisa ehlezi ehhotela, eLas Vegas ngeSonto ebusuku.

Ukusetshenziswa kwezinketho zesitoko ekuvuselelweni okuphezulu. Ukusetshenziswa Kwezithakazelo By Ulwazi Programme on in Culture Isithakazelo siyigama likakhokho othile kuleso naleso sibongo, kusetshenziswa kakhulu amagama abantu besilisa emndenini njengezinhloko zemindeni.

Author: Pan South African Language Board. Isidakamizwa i- MDMA esine- amphetamine, esaziwa ngokuthi i- ecstasy, sivame ukusetshenziswa emidansweni edonsa ubusuku bonke ebizwa ngokuthi ama- rave.


Ngalokho, uthi okuqakathekileyo yikuthi uhulumende afake imigoqo ezalawula ukusetshenziswa kwayo. Abadayisi bayo bathuthukisa umqondo wokuthi ukusebenzisa i- ecstasy kuyindlela ephephile yokuba nomuzwa wesasasa kanye namandla angapheli okudansa ubusuku.

1 Zonke izaziso, izitatimende, amanani, imithetho kamasipala, imithetho, izinqubomgomo, izikhangiso,. Ukusetshenziswa kwemithi le sekuvamile eZimbabwe, inengi labantu selisenza ibhizimisi ngayo liyithengisa ivela emazweni afana leSouth Africa leChina.

UKUSETSHENZISWA-KWEZINKETHO-ZESITOKO-EKUVUSELELWENI-OKUPHEZULU