Isikhathi esingcono kakhulu sokwenza izinketho zamasheya - Isikhathi esingcono

Ukuzwela kakhulu ilanga ( ungahlali elangeni uma ungakwazi) noma gqoka ukuze ilanga lingasishisi isikhumba sakho) Ukungakuthandi ukudla Ukuphalaza, imfiva, inhliziyo encane, ukulunywa isisu. Ngo-, kwaba lengozi yomgwaqo eNigeria eyabulala abamemezeli abangu- 13 bebandla elithile elincane, yatshiya abanye abangu- 54 belimele kakhulu.

• Ingabe abahlala khona kumelwe balale ngezikhathi ezinqunyiwe? • Ingabe imithetho yezikhathi zokuvakasha isebenza ngendlela.
Kakhulu ngokuthi iBRT), aqale ukusebenza ngonyaka ka emadolobheni amakhulu anjengeGoli neKapa, azoqhubeka andiswe nakwamanye amadolobha. Abantu abazithola besenkingeni yezimali emva kokuya empeshenini, yilabo abangatholanga ukwelulekwa.

Enye ikhomithi yokusiza yahlela ukuthi kube labantu ababezanakekela isigulane sinye ngasinye. Kwabase- efesu 6: 10- 18 Elokugcina, qinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu. Le nto izoba yisilonda esikhulu phakathi kwendodana noyise futhi kuzothatha eside isikhathi ukuthi idlule. Ngakho- ke kuzomele sizame ukusiza ngokushesha izigidi zabahlali abangaholi mali,.

Kwezinye izikhathi kungadingeka ukuthi kuncedwe abawelwe yingozi enkulu kakhulu. 1 Funda lesi siiqeshana esingezansi bese uphendula imibuzo elandelayo: Bahlele ukuhlanganela ehholo lomphakathi.
Kodwa- ke lokhu kuzothatha isikhathi ngenxa yomlando walelizwe. • Ingabe izivakashi zivunyelwe ukuvakasha nganoma isiphi isikhathi noma kumelwe zize kuphela ngezikhathi zokuvakasha?
IMIKHAZA iyingozi kakhulu ngalesi isikhathi sezulu ngoba kulotshani oluyilo oluhlalwa yimikhaza ehlasela inkomo okubangela ukuthi zizace kakhulu. Bekungamele ungene phakathi kwendodana noyise. Isikhathi esingcono kakhulu sokwenza izinketho zamasheya. Ingabe linemithetho eqine kakhulu? Siyenyuka kakhulu isidingo sabezimo eziphuthumayo eNingizimu Afrika kepha nesibalo sezingcingo ezingenayo zidinga abezimo eziphuthumayo zenziwa ngabantu abangekho esimweni sokuthathwa yi- ambulensi siyanda- okubandakanya. Kakhulu, kwesinye isikhathi bashone ngenxa yaleso simo.
Yezimbangela ezivame kakhulu isifo sokusha kwesibindi kohlobo viral kukhona engahlobene amahlanu nabanye, hepatotrophischen viral nokohlobo A, ukusha kwesibindi kohlobo B, ukusha kwesibindi kohlobo C, i- hepatitis D ngamunye ( elibangela kuphela ngokuqondene ukusha kwesibindi kohlobo B isifo) kanye Hepatitis E. Amajoyinti abuhlungu futhi abe bomvana.

Ethatha isikhathi. Balimi bonani ukuthi inkomo ziyadibha ngoba imikhaza ingathi iyahlasela ngamandla umlimi angaphosa abhalele ekhaya inkomo zakhe sezihlaselwe ngumkhuhlane.


• Likhona yini igumbi elenzelwe izivakashi? Lo mbuzo ulula kakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane; ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso, namandla, nababusi bezwe balobu bumnyama, nabawomoya bobubi emkhathini. IsiZulu Ulimi Lwasekhaya/ P1 DoE/ Iphepha Eliyisibonelo ( Exemplar) NSC Akuvunyelwe ukukopisha leli phepha Phenya ikhasi 7 ISIQEPHU C: UKUSETSHENZISWA KOHMI UMBUZO 3 3.

Kubi kakhulu okwenzile. Kwakumele uzame ngayo yonke indlela ukugwema lesi simo, uze umtshele ukuthi uzokwazisa indodana yakhe uma eqhubeka.
ISIKHATHI-ESINGCONO-KAKHULU-SOKWENZA-IZINKETHO-ZAMASHEYA