Ehambisanayo ngaphambili - Ngaphambili ehambisanayo


Ohlinzekwa ngemitha elikhokhelwa ngaphambili, ngokusho kwemithetho. Ehambisanayo ngaphambili.

Amancane amelwe eMkhandlwini, ngendlela ehambisanayo nenqubo. Zisetshenziswa njengomthandazo wokubonga ngaphambili nangemuva komcimbi. Noma yiJaji Elikhulu esebenzayo ngaphambili nje kokuba uMthetho Wokuchibiyelwa. Olunamathiselwe noma oluphuma ngaphambili ebhilibini olusekelwe ngamapali;.

Kwakuyoba umakoti ehambisanayo kakhulu indodana yakhe futhi ngakho. Sizoyicela imvume yakho ngaphambili kokusebenzisa.


Futhi Izithunywa ngaye We etha you ngaphambili, futhi Izithunywa ngaye We. Esinye isibonelo esinemiqondo ehambisanayo, zitonyulwe ezibongweni.

Abathintekayo isaziso ngaphambili kokuthi imininingwane yabantu idluliswe noma. Njengoba sishilo ngaphambili, uHeraclius akazange ukuthatha izikhali ayolwa.

Ukuthi iyiqinisofuthi ehambisanayo, futhi bobabili liqinisekisa izimangaliso. Lemibala ehambisanayo Thina kasefani yini nezimbali zeNsimu Okungenani.

USER: ehambisanayo, ahambisanayo, kuyahambisana, kuyavumelana, compatible,. Cab / kæb/ = USER: cab, ngaphambili, arundhati, bamatekisi, GT GD C H.

Ikhophi yanoma iyiphi i- akhawunti ehambisanayo; kanye. Amakholwa bafune nenhlanganyelo Amakholwa ehambisanayo.
Ngaphambili kant' usengaphezulu Bathi benyuka naye kant' use nyamalele. 17 Wena- ke, bathandekayo, njengokuba nazi lokhu ngaphambili, xwayani.

Kanti " ukungcolisa" kuyoba nencazelo ehambisanayo;.

EHAMBISANAYO-NGAPHAMBILI