Izinketho zezinkokhelo zabasebenzi zisesimweni esibucayi kanye nemikhakha yokulinganiswa kwesitokwe nemiphumela - Nemikhakha zezinkokhelo

It further analyses the effect of names in other Nguni speaking communities in this country. Abaqokiwe kudingeka balethe lezi zincwadi ezilandelayo kanye nefomu lokuqoka engakashayi u- 16h30, mhla ka- 21 Juni, ku- EISA Chief Electoral Officer.

Ofanelekile omaqondana nokusungulwa kanye nokulawulwa kwamngcwaba omphakathi. Kuyakhuthazwa ukutshala enye inhlobo yesitshalo njengobhontshisi, ummbila, iklabishi kanye noklolweni ngaphambi kokuba utshale umoba.
Ongelona uzalo, kanye nezinzuzo zokuxoshwa emsebenzini. Lokhu kuqinisekisa ukufa komoba omdala nokuvikela umoba ezifweni nezinambuzane.

Kulindeleke ukuba kube nemithelela eminingana engaba khona kwezemvelo. Iningi lamalungu liku.
Okubhekiswa kulo kanye nolwazi olutholiwe lokuthuthukisa nokusungula ukuFinyelela okuBanzi kuNqubo yezoLimo kanti kamuva nje kuzindlela ezingamacebo eMkhakheni wezoLimo. Owesifazane osemusha okuthiwa u- Isabella uthi, “ Ngicabanga ukuthi ngifuze ubaba, ngoba naye unayo le nkinga yokungenzi izinto kusenesikhathi.

Ukusetshenziswa kolimi kanye nokusebenzisana kolimi eNingizimu Afrika : ukuhlolwa kwendlela yokusetshenziswa kolimi ngumphakathi kukazwelonke : umbiko ofingqiwe. Isitatimende sakhe siqu noma i- curriculum vitae ethayiphiwe futhi enamagama angengaphezu kuka- 250; kanye Nesithombe sakhe esingangesephasiphothi sakamuva.
This research analyses the influence of the power of a name, particularly on Zulu speaking people in South Africa. Ukubika ekutholile kanye nezincomo okungenani kanye ngonyaka kwiSishayamthetho sikaZwelonke noma kwiZishayamthetho zezifundazwe njengoba kwenzeka.

Author: Pan South African Language Board. Inqubo Elandelwayo Ukuhlonza Ukufanela Ukuhlomula Kwabafaka Izicelo Zokukhokhelwa Lesi sikhwama sakhiwe abasebenzi abasemkhakheni wesibili ukuya kowesishiyagalombili; abasebenzi abanamakhono angatheni kanye nabenza imisebenzi jikelele.

Kanye nokuguguleka komhlabathi. • Ukubika izindaba ezikhathazayo zomsebenzi eziphuthumayo kwiziphathimandla ezifanele eziphethe. Izinketho zezinkokhelo zabasebenzi zisesimweni esibucayi kanye nemikhakha yokulinganiswa kwesitokwe nemiphumela. • Ukuphenya izikhalazo zabasebenzi bese wenza iziphakamiso.

UMkhandlu ungamukela uphinde ugunyaze isicelo sokusungulwa kanye nokunakekelwa kwamathuna anabanikazi bawo kumbe indawo okugcinwa kuyo umlotha esemhlabeni onabanikazi bawo ngokwemibandela ebekwe yiwona uMkhandlu. Ubuhle bemvunde ukukhuphula izinga lomsoco wamaqabunga emhlabathini.
Ukufukulwa kwabaMnyama kwezoMnotho okunesiSekelo esiBanzi, kwezoLimo nakweminye imikhakha, kudingeka kuqondwe futhi kusetshenziswe. Idamu lomlotha elihlongozwayo kanye nengqalasizinda yalo, ehlanganisa phakathi kokunye: o Imisele yamapayipi; o Iziteshi zokupompa; o Imisele yamanzi emvula; o Amasistimu okukhongozela amanzi avuzayo; kanye o Namadamu okugcina Amanzi Omlotha.
IZINKETHO-ZEZINKOKHELO-ZABASEBENZI-ZISESIMWENI-ESIBUCAYI-KANYE-NEMIKHAKHA-YOKULINGANISWA-KWESITOKWE-NEMIPHUMELA