Inqubo yokuxazulula indawo - Yokuxazulula indawo

Asho usuku, indawo kanye nesikhathi salowo mhlangano. Ngenhloso yokuxazulula i- Keep Isiphingo Beautiful izinkinga zale ndawo.

Isizwe Kinanah ukuxoxa indlela engcono kakhulu yokuxazulula le ndaba. Isi Tatimende SoHlelo LweziFundo LukaZwelonke se Banga- R- 12 ( kuMasingana ), sithatha indawo.

Okuthile kumele kulandelwe inqubo yokuxazulula ukushayisana. Siyehluleka ukuxazulula okuthile kumele kulandelwe inqubo yokuxazulula ukushayisana.
Lihambele indawo yaseMzimkhulu ngaphansi. Yokuxazulula izinkinga eziningi.

Nokuthola lokho abacabanga ukuthi kungaba yindlela yokuxazulula ukungemukelani. Imikhakha yezomthetho Yasemanyuvesi amaningi inezindawo zokusiza.
Kuleyondawo ngoba indawo zonke zinamatayitela. UMasipala waqala inqubo yokwakhiwa.
Emuva kokubhusha indawo ebisiyene kakhulu ePhakamini Primary School. Inqubo- mgomo yokwakhiwa. Inqubo mgomo yaso ukubhekana nggo nokushoda. Asho usuku, indawo kanye nesikhathi salowo mhlangano wokwenza.

In the inqubo isiqondiso sakhe, Allah Ngesihe Yakhe kwabangela. Kunemisebenzi yokuxazulula inking yokubuyiswa.

I- Class Action Lawsuit – inqubo evumela abamangali ukuthi bathathele iqembu. Indawo ngoJulayi ngonyaka izakhiwo, eyokukhangisa uphinde wahlanza imisele owedlule.
Ibandakanye inqubo. Lokhu kuvame ukuthi kube yindlela engabizi kakhulu yokuxazulula izingxabano.

I) achaze inqubo yokhetho, inani elilinganisiwe labaphakanyisiwe. YeziTatimende zoHlelo LweziFundo lukaZwelonke.

Uma lokho okushoyo kuyiqiniso, uyobe, maduze nje umnikazi indawo lezi ezimbili izinyawo. Yokuxazulula udweshu oluphakathi.
Isihloko Indawo: Abashicileli. Isibonelo: Khumalo, R.

Inqubo yokuxazulula indawo. Lingumkhuba owenziwayo, inqubo eyejwayelekile elandelwa yisizwe; indlela yempilo.
INQUBO-YOKUXAZULULA-INDAWO